Meny

Auktoriserat patentombud

Den nya lagen innebär att en auktorisation och tystnadsplikt införs för patentombud, som gör att svenska ombud kommer att kunna konkurrera på lika villkor som exempelvis svenska advokater eller patentombud från andra länder. Både Anders Hansson och Albin Persson har kvalificerat sig och är auktoriserade patentombud.

Nedanstående utdrag från den nya lagen om auktorisation av patentombud visar att kraven är höga. Tystnadsplikten motsvarar den som gäller för advokater.

Auktorisation


För auktorisation krävs att en sökande

  1. inte är underårig, försatt i konkurs eller underkastad näringsförbud,
  2. inte har förvaltare enligt 11 kap. 7§ föräldrabalken,
  3. har lämplig teoretisk examen och yrkeserfarenhet,
  4. har avlagt godkänt kunskapsprov för auktorisation,
  5. är verksam som patentombud, och
  6. är redbar och i övrigt lämplig att verka som patentombud.

Om det finns särskilda skäl, får Patentombudsnämnden i enskilda fall besluta om undantag från kraven i första stycket 3–5.

God patentombudssed


Ett auktoriserat patentombud ska iaktta god patentombudssed.

Tystnadsplikt


Ett auktoriserat patentombud får inte obehörigen röja eller använda vad ombudet har fått kännedom om i sin yrkesutövning.
Ombudet ska se till att ombudets biträden iakttar motsvarande tystnadsplikt.

Noterat - Senaste nytt!

Vill du få mer information?