Integrity Policy

Enligt den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, benämnd ”GDPR”, är Hansson Thyresson AB (556488-3329), Box 73, SE-201 20 Malmö, Sverige (“Hansson Thyresson ”), i egenskap av personuppgiftsansvarig, ansvarig för behandlingen av de personuppgifter som samlas in från dig.

Personuppgifter

Personuppgifter inkluderar all information som kan identifiera en fysisk person som en specifik individ genom namn- eller kontaktinformation, såsom adress, telefonnummer, e-post eller annan onlineidentifikator.

Information om behandling av IP-nummer finns i vår Cookie Policy

Information som inte är relaterad till en levande individ betraktas inte som personuppgifter enligt GDPR.

Ansvar för behandlingen av personuppgifter

Som personuppgiftsansvarig är Hansson Thyresson skyldig att informera dig om vilka personuppgifter som samlas in från dig av Hansson Thyresson samt varför och hur de personuppgifter som samlas in från dig behandlas.

Vilka personuppgifter och varför?

Den typ av personuppgifter som HanssonThyresson vanligtvis behandlar är kontaktuppgifter såsom namn, titlar, adresser, e-postadresser, telefonnummer eller andra onlineidentifikatorer.

Personuppgifter behandlas huvudsakligen baserat på en av följande lagliga grunder:

 • Samtycke
 • Avtal
 • Rättslig förpliktelse
 • Intresseavvägning

De personuppgifter som samlas in från dig kan användas för att underlätta och förbättra HanssonThyressons professionella tjänster.

Hansson Thyresson kan enligt lag eller domstolsbeslut åläggas att avslöja de personuppgifter som samlas in från dig.

Användningen av personuppgifterna

De personuppgifter som samlas in från dig kommer huvudsakligen att användas för att:

 • Administrera affärsutveckling samt skicka nyhetsbrev, inbjudningar till evenemang, svara på förfrågningar och tillhandahålla uppdateringar inom IP-området;
 • Tillhandahålla och administrera IP-konsulttjänster och juridiska tjänster;
 • Behandla ansökningar om anställning;
 • Uppfylla juridiska eller andra lagstadgade skyldigheter.

Sekretess och delning av personuppgifter

Hansson Thyresson kommer inte att lämna ut personuppgifter annat än i de fall där det antingen:

 • har överenskommits mellan oss och den person vars personuppgifter vi behandlar eller;
 • är nödvändigt inom ramen för ett visst uppdrag så att vi kan tillvarata våra kunders rättigheter och intressen (t.ex. i förhållande till externa byråer, patent- och varumärkesmyndigheter, domstolar, motparter och motpartsombud) eller;
 • är nödvändigt för att vi ska fullgöra en lagstadgad skyldighet, efterkomma ett beslut från en offentlig myndighet eller en domstol, eller annan rättslig förpliktelse;

HanssonThyresson kommer att vidta alla rimliga åtgärder som krävs för att säkerställa att de personuppgifter som samlas in från dig fortsätter att förvaras säkert och i enlighet med GDPR.

Dessutom, om de personuppgifter som samlas in från dig delas utanför jurisdiktionen för EU / EES, kan sådan överföring av personuppgifter ske inom ramen för ett visst uppdrag. Om så är fallet kommer det att baseras på samtycke, eller på grundval av att det är nödvändigt för att ingå eller fullgöra ett avtal i ditt intresse eller på grundval av att överföringen är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, eller på grundval av EU: s standardavtalsklausuler.

Samtycke

Genom att lämna personuppgifter till Hansson Thyresson samtycker du till att Hansson Thyresson behandlar, överför, delar och lagrar informationen i fråga för de ändamål som beskrivs i denna integritetspolicy.

Det är viktigt för Hansson Thyresson att de personuppgifter som samlas in från dig över tiden förblir korrekta. Därför ber vi dig att informera oss om alla ändringar av de personuppgifter som samlas in från dig via e-post till privacy@hanssonthyresson.se

Observera också att denna integritetspolicy kan ändras eller uppdateras över tid på grund av ytterligare krav enligt GDPR. Denna integritetspolicy uppdaterades senast den 1 juli 2021.

Avregistrera marknadsföringskommunikation

Om du inte längre vill få marknadsföringskommunikation som nyhetsbrev, inbjudningar till evenemang eller uppdateringar inom IP-området från Hansson Thyresson, behöver du bara skicka ett e-postmeddelande till privacy@hanssonthyresson.se och ange vilken marknadsföringskommunikation du inte längre vill ta emot.

Vår marknadsföringskommunikation innehåller också en ”avanmälningslänk”.

Lagringspolicy

Hansson Thyresson behåller endast de personuppgifter som samlas in från dig under den tid som krävs för att uppfylla det eller de syften som de samlades in för eller för att uppfylla juridiska skyldigheter som kan påverka lagringstiden.

När lagringstiden har passerat raderas de personuppgifter som samlas in från dig.

Viktig information

GDPR-förordningen ger dig olika rättigheter i förhållande till de personuppgifter som samlas in från dig. Beroende på situationen och de lagliga grunderna på vilka Hansson Thyresson baserar behandlingen av de personuppgifter som samlas in från dig kan du:

 • Begära åtkomst till de personuppgifter som samlas in från dig;
 • Begära rättelse av de personuppgifter som samlats in från dig;
 • Begära radering av de personuppgifter som samlats in från dig;
 • Begära begränsning av behandlingen av de personuppgifter som samlas in från dig;
 • Invända mot behandlingen av de personuppgifter som samlas in från dig;
 • Dra tillbaka ditt samtycke

Du har också rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten (e-post: imy@imy.se).

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor, önskemål eller bara vill uppdatera de personuppgifter som samlas in från dig, vänligen kontakta Hansson Thyresson på privacy@hanssonthyresson.se.