Nyhetsundersökning vs. Freedom to operate-undersökning

Vi hjälper ofta våra klienter att göra olika undersökningar i patentdatabaser. De vanligaste frågorna vi får är kopplade till Nyhetsundersökning vs. Freedom to operate-undersökning (FTO-undersökning) som ibland kan vara svåra att skilja på. Viveka Anderberg jobbar som patentingenjör hos oss och vi har bett henne att reda ut begreppen.


När är det läge att göra en Nyhetsundersökning?

– En nyhetsundersökning görs innan en patentansökan utarbetas och lämnas in för att ta reda på mer om redan känd teknik och för att undersöka om det finns eventuella hinder mot uppfinningens patenterbarhet. En nyhetsundersökning kan man förenklat säga ger en första indikation om uppfinningen går att patentera eller ej. En uppfinning kan inte beviljas patent om den inte är ny, dvs uppfinningen får ej vara beskriven tidigare, och det finns inga geografiska begränsningar för ett nyhetshinder. Därför måste nyhetsundersökningen alltid göras globalt, utan hänsyn till geografiska begränsningar.

I nyhetsundersökningen fokuserar vi på de särdrag som bidrar till att lösa det tekniska problem som uppfinningen ska hantera. Vi undersöker om just de relevanta särdragen finns beskrivna i något dokument i samma sammanhang som den aktuella uppfinningen oavsett var i världen dokumentet publicerats. För bedömningen av nyhet spelar det ingen roll om dokumenten är godkända patent, patentansökningar, tidningsartiklar, läroböcker, mm.


FTO-undersökningen verkar vara mer omfattande. På vilket sätt då?

– En FTO-undersökning görs för att undersöka risken att en produkt gör intrång i någon annans patenträttighet. FTO-undersökningen begränsas vanligtvis geografiskt till de marknader som produkten kommer att tillverkas, marknadsföras och säljas på, eftersom patenträttigheter är nationella rättigheter.

FTO-sökningen baseras på en produkt, dvs. ingående komponenter i produkten och deras inbördes anordning och samverkan. Om produkten är patentskyddad eller inte, och i så fall med vilket skyddsomfång, spelar ingen roll i det här sammanhanget. I ett första steg görs en undersökning för att hitta relevanta patenträttigheter. Därefter undersöks om produkten täcks av patentkraven i någon sådan patenträttighet. En FTO-undersökning är mer omfattande och därmed mer kostsam än en nyhetsundersökning.


Kan man använda nyhetsundersökningen för att bedöma risken för patentintrång?

– Vi får ganska ofta den frågan och det snabba svaret är att det kan man inte. Principiellt kan man alltså inte dra några slutsatser om eventuella risker för patentintrång av en nyhetsundersökning, eftersom de två typerna av undersökning baseras på olika söktermer, och nyhetsundersökningen baseras på hela dokumenten, medan FTO-undersökningen fokuseras till patentkraven.

Det är dock möjligt att bedöma intrångsrisk i de dokument som påträffats vid nyhetsundersökningen, men detta kräver ytterligare uppföljning med kontroll av vilka dokument som innefattar patent som är i kraft i de aktuella geografiska marknaderna.


Det är ändå lite svårt att förstå skillnaderna i de båda undersökningarna. Kan vi få det långa svaret också?

– Jag kan försöka förklara genom ett enkelt exempel där en och samma produkt ligger till grund för en nyhetsundersökning respektive en FTO-undersökning:

Låt oss säga att en nyutvecklad produkt använder sig av en enkel kardborreinfästning där det tidigare bara varit möjligt med mer permanenta infästningsmetoder såsom skruv, nitar etc.

I en nyhetsundersökning tar man fasta på kardborreinfästningen och begränsar sökningen med den söktermen. Om kardborreinfästning inte förekommer i något dokument i samma sammanhang som den aktuella produkten så har uppfinningen nyhet.

I en FTO-undersökning kan man inte begränsa sökningen till ”kardborreinfästning” utan måste använda bredare söktermer för att hitta relevanta patenträttigheter. I ett patent är det patentkraven som definierar skyddsomfånget och ett patentkrav kan innehålla särdraget ”fästelement”, vilket omfattar en mängd olika element för att fästa något och däribland t.ex en kardborreinfästning. Om övriga särdrag i patentkravet också överensstämmer med produkten riskerar produkten att göra intrång i patentet, trots att ordet ”kardborreinfästning” inte förekommer i dokumentet. Och eftersom ”kardborreinfästning” inte nämns i dokumentet hade det sannolikt inte framkommit i nyhetsundersökningen.

Tack Viveka. Nu klarnade det!

Om du har frågor och funderingar är du välkommen att kontakta Viveka här.

Viveka Anderberg
Viveka Anderberg, en av våra patentingenjörer, på väg upp till kontoret efter cykelrundan som tar henne till jobbet varje arbetsdag.
Till fler nyheter

Kontakta oss