När är patent möjligt?

Tre förutsättningar måste vara uppfyllda för att patent ska meddelas för en uppfinning:

Ett första grundläggande kriterium är att uppfinningen har teknisk karaktär. Exempel på uppfinningar som inte är tekniska i detta avseende är affärsplaner, matematiska algoritmer och spelregler, samt datorprogram som sådana.

En andra förutsättning är att uppfinningen är ny. Uppfinningen får alltså inte ha gjorts tillgänglig för allmänheten. Detta krav på absolut nyhet är strängt, och det är mycket viktigt att en ny uppfinning hålls skyddad tills patentansökan har lämnats in. Det är vanligtvis enkelt att avgöra om en uppfinning är ny.

Den tredje förutsättningen är vanligtvis den som är svårast att uppfylla. Denna innebär att uppfinningen måste skilja sig väsentligt från det som är känt före ansökningsdagen – den ska ha uppfinningshöjd. Uppfinningshöjd är en definitionsfråga som bedöms i förhållande till vad som är känt inom det aktuella tekniska området och i förhållande till vad en genomsnittlig fackman skulle kunna ha åstadkommit vid ansökningsdagen. Ju större steg som tagits från den kända tekniken desto större är möjligheten att patent beviljas. I vissa länder formuleras denna förutsättning som att det inte ska vara uppenbart för fackmannen att åstadkomma uppfinningen, d.v.s. en något lägre grad av skillnad.