Strategier för patentskydd

Patentstrategier kan vara en viktig del av företagets övergripande affärsstrategier. Avgörande för patentstrategier måste vara de konkurrensfördelar som kan uppnås – inte vilken höjd det är på det tekniksteg som har tagits. Ett litet tekniskt steg inom ett kommersiellt viktigt område med stor potential är vanligtvis viktigare att skydda än ett tekniksprång inom ett kommersiellt ointressant område.

Ett företags arbete med patent bör vara väl genomtänkt och löpa i enlighet med en förutbestämd strategi. Denna strategi bör naturligtvis vara samordnad med företagets affärs- och utvecklingsplaner i övrigt. Väg tidigt kostnaderna för patent mot de konkurrensfördelar som kan uppnås!

 

I de strategiska besluten ingår också i vilket land den första patentansökan skall inges, samt vidare hur patentskyddet i utlandet ska säkerställas. Olika internationella överenskommelser gör det möjligt att söka patent först i ett land och senare söka i andra länder. Vid val av vilka länder som ansökan skall lämnas in i, bör tas hänsyn till var utveckling och produktion finns, liksom var konkurrenters utveckling och produktion finns.

Välkommen att kontakta oss för att diskutera patentstrategier för din verksamhet!