Tvister

Den som utnyttjar en patentskyddad uppfinning, ett registrerat varumärke eller någon annan ensamrätt utan innehavarens tillåtelse gör sig skyldig till intrång i rättigheten. När en tvist uppkommer gäller det att agera snabbt och korrekt. Rätt beslutsfattare ska engageras och det affärsmässiga målet för tvisten ska preciseras innan man vidtar några åtgärder.

Vi har väl dokumenterad erfarenhet av att agera i tvister i Sverige och andra länder. Vi företräder företag i förhandlingar med motparten och inför domstolar. Vi samordnar internationella tvister. Vi har ett väl etablerat samarbete med processjurister i de viktigaste exportländerna för svenska företag.

Gör rätt från början!

  1. En intrångstvist inleds alltid med att fastställa om ett intrång verkligen föreligger.
  2. Därefter tar man ställning till vilka krav man ska ställa på motparten, omgående upphörande med intrånget, ersättning för den skada som uppkommit, förstörande av eventuellt lager och ibland även ett vitesåtagande om intrånget skulle fortsätta eller upprepas.
  3. De flesta tvister brukar kunna lösas genom en överenskommelse mellan parterna, en förlikning, för att undvika den tid och de kostnader en domstolsprocess ofta medför.

Maria Frödin

Head of Legal, Attorney at law, Senior Advisor

Lars Thyresson

Founder, Senior Partner, Attorney at law

Kontakta oss