Vi har lämnat in en patentansökan – vad händer nu?

Efter att en patentansökan lämnats in, följer en relativt lång process med många olika steg och frister att ta hänsyn till, innan ett eventuellt patent beviljas. I denna artikel belyser vi de viktigaste stegen i denna process.

Det bör noteras att processen kan skilja sig avsevärt från land till land, även om de generella stegen som nämns nedan i regel är med. Även kostnaden som är associerad med vissa av stegen kan skilja sig åt inte bara från land till land, utan även mellan ärende och ärende, så prata gärna med ert patentombud om förväntade kostnader under processens gång.


1) Formell granskning

Det första patentverket gör efter att en patentansökan lämnats in, är att kontrollera att diverse formella krav är uppfyllda. Ibland kan kompletteringar behövas, men oftast sköter ert IP-ombud dessa utan att större input krävs från er. Det kan dock vara bra att veta om att vissa patentverk kan begära att en fullmakt (Power of Attorney) signeras, och isåfall kan denna behöva lämnas in inom en relativt kort tidsfrist.

 

2) Ansökningar i andra länder

Inom 12 månader från inlämningsdatumet finns en möjlighet att lämna in ytterligare patentansökningar (för samma uppfinning) i andra länder. Detta görs genom att begära prioritet från den första ansökningen, vilket med enklare ord innebär att de senare ansökningarna anses ha samma ansökningsdatum som den första ansökningen. Varje land som en ny prioritetsbegärande ansökan lämnas in i är associerat med en inlämningskostnad och eventuellt även översättningar.

Det är viktigt att notera att patent är en nationell rättighet som bara gäller i de länder som patentet har sökts och beviljats i. Det är således viktigt att vid denna tidpunkt lämna in prioritetsbegärande patentansökningar i alla länder som är av intresse.

Ifall det inte är säkerställt vilka länder som är av intresse, eller om man vill skjuta upp kostnaden associerad med ett större antal länder, kan en PCT-ansökan (även kallad internationell ansökan) lämnas in i det här stadiet. En PCT-ansökan kostar relativt lite och ger ytterligare 18 månader innan ett beslut behöver tas om vilka länder som PCT-ansökan ska nationaliseras i. Notera dock att en PCT-ansökan inte kan användas för alla länder i världen, även om drygt 150 länder (inklusive nästan alla av de mest efterfrågade länderna) är anslutna till PCT-avtalet.

 

3) Publicering

18 månader efter ansökningsdatumet kommer patentverket att publicera din patentansökan. Det är en del av den fundamentala tanken bakom patentsystemet, nämligen att ni offentliggör hur tekniken fungerar i utbyte mot att ni får ett monopol under en viss tid.

Ifall ni ångrar er och hellre vill hålla uppfinningen hemlig går det att dra tillbaka ansökan och stoppa publiceringen. Detta måste dock göras i god tid innan publiceringen är planerad att ske.

 

4) Teknisk granskning

Efter den formella granskningen har slutförts inleder patentverket en teknisk granskning för att bedöma om uppfinningen är patenterbar.

I den första delen av den tekniska granskningen gör patentverket sökningar i bland annat patentdatabaser och letar upp tidigare publicerade dokument som beskriver tekniker som är närliggande, eller identiska, till uppfinningen i er patentansökan. De funna dokumenten sammanställs sedan i en sökrapport.

I den andra delen av den tekniska granskningen, jämför en tekniskt kvalificerad granskare på patentverket de funna dokumenten med kraven i er patentansökan. Granskaren skickar sedan ett föreläggande med sina slutsatser som beskriver varför, eller varför inte, ett patent kan beviljas. Eftersom man oftast vid inlämningen försöker att definiera uppfinningen så brett som möjligt, är det mycket vanligt att det första föreläggandet är negativt, det vill säga att granskaren inte är beredd att bevilja ett patent såsom patentkraven i det läget lyder.

Undrar du något? – Fråga ett patentombud direkt här

För varje föreläggande som utfärdas, måste ni inom en specificerad tidsfrist (normalt 2-4 månader) besvara granskarens synpunkter. Detta görs vanligen i ett svaromål där ni får möjlighet att argumentera emot granskarens bedömning och/eller göra ändringar i patentkraven för att begränsa uppfinningens omfång. I samband med varje svaromål kommer ert patentombud normalt att be er om era åsikter om de anförda dokumenten och vilka skillnader som finns mellan dessa och er uppfinning. Ert patentombud kommer sedan göra eventuella kravändringar baserat på dessa skillnader, och även presentera argument för varför patentansökan bör beviljas.

Det är inte ovanligt att det sker ett flertal rundor av föreläggande och svaromål innan ett patent kan beviljas, och ni bör vara medvetna om att varje runda är associerad med en viss arbetsinsats från er sida. Det kan dröja lång tid mellan dessa rundor, alltifrån ett par månader till några år, men skulle ni behöva ett snabbt beviljande, finns det i vissa fall en möjlighet att be om en accelererad process.

 

5) Beviljande

När patentverket anser att patentansökan i helhet, och patentkraven i synnerhet, uppfyller kraven i patentlagen, kommer patentverket bevilja ett patent. Den exakta proceduren för detta skiljer sig från land till land, men ditt patentombud kommer guida er igenom processen. Det bör dock noteras att det inte är ovanligt att översättningar av patentansökan eller patentkraven krävs, och i många länder behöver man även betala en officiell avgift.

För ett Europapatent (d.v.s. ett patent utfärdat av Europeiska Patentverket, EPO) behöver man vid beviljandet välja vilka länder man vill att patentet ska valideras i. I samband med detta omvandlas Europapatentet till en bunt nationella patent i de respektive länder som valts. Snart kommer det även finnas en möjlighet att omvandla ett Europapatent till ett Enhetligt Patent (UP) som täcker stora delar av EU i ett och samma patent.

 

6) Årsavgifter

Det är, i de flesta länder, nödvändigt att betala årsavgifter för att hålla ett patent levande. I många länder behöver man endast betala dessa efter patentet har beviljats, men i andra länder behöver man betala årsavgifter även under tiden som ansökan behandlas. Generellt ökar årsavgifterna med tiden, det vill säga att de är låga till en början men kan bli relativt höga mot slutet av patentets livstid. Om en årsavgift inte betalas i tid, innebär det att patentet upphör att gälla. Under förutsättning att årsavgifterna betalas, kommer patentet vara i liv i 20 år från ansökningsdatumet. Det går, i regel, inte att förlänga patentets livstid.

 

Välkommen att kontakta någon av oss på Hansson Thyresson.
Vi hjälper gärna till med din ansökan eller rådgivning kring detta >

 

Till fler nyheter

Kontakta oss